ชื่อหนังสือ

การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบพนักงานราชการ 1

ผู้แต่ง

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำนักพิมพ์

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เนื้อเรื่อง

วัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาหลักการเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการระบบพนักงานราชการทั้งระบบของหน่วยงานภาครัฐ
2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดเชิงระบบและนโยบายเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบพนักงานราชการและแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป

คณะกรรมาธิการฯ เห็นว่า เพื่อให้การบริหารระบบพนักงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า สอดคล้องกับนโยบายการบริหารกำลังคนภาครัฐ จีงควรดำเนินการดังนี้
1. ทบทวนระบบการจ้างงานภาครัฐใหม่ทั้งหมด
2. ปรับปรุงระบบพนักงานราชการให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของภาครัฐ
3. กำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการโดยใช้กรอบวงเงินงบประมาณเป็นตัวกำหนด
4. การวางระบบติดตามประเมินผลการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ
5. ปรับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ