ชื่อหนังสือ

วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องตัน 1

ผู้แต่ง

โชติ บดีรัฐ

สำนักพิมพ์

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อเรื่อง

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงความหมายและประเภทของการวิจัย การเริ่มต้นการวิจัย และการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง กำหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตของการวิจัย สมมติฐานและตัวแปรในการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การออกแบบการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมและการจัดทำข้อมูล การนำเสนอผลการวิจัย เค้าโครงการวิจัย การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย 
หนังสือ “วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น” เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีทางสายสังคมศาสตร์ หรือประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับกระบวนการวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาตร์บัณฑิต 
ขอยกคุณค่า ประโยชน์ และความดีต่าง ๆ ของหนังสือเล่มนี้ให้เป็นของครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ในสาขาวิชานี้แก่ผู้เรียบเรียง ตลอดจนผู้เขียนเอกสาร ตำราที่ผู้เรียบเรียงได้นำมาอ้างอิงทุกท่าน