ชื่อหนังสือ

ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย 1

ผู้แต่ง

วัชรพล ศุภจักรวัฒนา

สำนักพิมพ์

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

เนื้อเรื่อง

การเปลี่ยนแปลงของรัฐในรอบกว่าทศวรรษที่ผ่านมา นำมาซึ่งความเป็นพหุนิยม ความซับซ้อน ของการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รวมไปถึง ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างมโหฬารมากกว่าที่เราจะทำความเข้าใจ