ชื่อหนังสือ

ราชาศัพท์ที่ใช้ในโอกาสต่างๆ ฉบับราชบัณฑิตยสภา 1

ผู้แต่ง

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

สำนักพิมพ์

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

เนื้อเรื่อง

ราชาศัพท์ที่ใช้ในโฮกาสต่างๆ ฉบับราชบัณฑิตยสภา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562