ชื่อหนังสือ

คู่มือการดำเนินคดี สำหรับคดีแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ 1

ผู้แต่ง

โครงการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายแรงงานและกฎหมายอาญา เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ และค้ามนุษย์เพื่อเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน(ATLAS)

เนื้อเรื่อง

โครงการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายแรงงานและกฎหมายอาญา เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ และค้ามนุษย์เพื่อเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน